Priority

Bezpečnosť

Bezpečnosť leteckej prevádzky je základným kritériom pri poskytovaní leteckých navigačných služieb a ich technického zabezpečovania.

LPS SR, š. p. stanovuje najvyššiu prioritu zaisteniu bezpečnosti leteckej prevádzky pred akýmikoľvek komerčnými, prevádzkovými, environmentálnymi alebo sociálnymi vplyvmi. Z tohto dôvodu sa usiluje o zachovanie a neustále zlepšovanie úrovne bezpečnosti poskytovaných služieb.

V podniku je pre všetky prevádzkové činnosti zavedený systém manažmentu bezpečnosti, vďaka ktorému sa podniku darí udržiavať požadovanú úroveň bezpečnosti v čase neustále narastajúcej prevádzky.

Zvýšená pozornosť sa venuje najmä:

  • ohlasovaniu a vyšetrovaniu udalostí s cieľom zhromažďovať, monitorovať a analyzovať údaje o udalostiach a ich vplyve na bezpečnosť. Na základe zistených nedostatkov sa navrhujú preventívne (proaktívne) alebo nápravné (reaktívne) opatrenia,
  • preverovaniu bezpečnosti za účelom zistenia súladu vykonávaných činností s príslušnými predpismi, smernicami a zásadami manažmentu bezpečnosti ako aj odhaleniu nedostatkov a navrhnutiu zlepšení tam, kde to je potrebné,
  • posudzovaniu a zmierňovaniu rizika s cieľom identifikovať a zmierňovať potenciálne riziká a prijímať vhodné opatrenia na vylúčenie alebo zmiernenie vplyvu hazardov na bezpečnosť,
  • rozvoju a podpore pozitívnej kultúry bezpečnosti, ktorá patrí medzi kľúčové podmienky pre efektívne fungovanie systému manažmentu bezpečnosti.

Našim cieľom je rozvíjať oblasť Just Culture a udržiavať atmosféru vzájomnej dôvery, v ktorej zamestnanci nedostatky a udalosti oznamujú bez strachu z postihu a s vierou, že osobne prispievajú k zlepšeniu systému.

Kvalita

V záujme poskytovať svoje služby bezpečným, účinným, nepretržitým a udržateľným spôsobom, ktorý je v súlade s akoukoľvek predpokladanou úrovňou celkového dopytu v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách v Slovenskej republike, sa vedenie podniku rozhodlo zaviesť a udržiavať systém riadenia podľa normy STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality, Požiadavky.

 dnv cert 2023 sk  dnv cert 2023 sk 2

Certifikačný audit v decembri 2001 vykonala podľa holandskej akreditačnej schémy certifikačná autorita Det Norske Veritas (DNV).

Od roku 2001 je platnosť certifikátu pravidelne aktualizovaná prostredníctvom recertifikačných auditov.

Moderné technológie

K technickému vybaveniu ATS patria predovšetkým moderné komunikačné, navigačné, prehľadové systémy a systém spracovania letových dát. Vysoká priorita sa kladie na pravidelné preverovanie ich funkčnosti v zmysle certifikátov a na ich modernizáciu.

Kariéra

Základom úspešného plnenia stanovených cieľov rozvoja podniku sú kvalifikovaní zamestnanci.

V oblasti poskytovania leteckých navigačných služieb si špecifické pracovné činnosti vyžadujú vysoko kvalitnú prípravu zamestnancov spojenú s úzkou odbornou špecializáciou najmä riadiacich letovej prevádzky, ale aj prevádzkových a technických zamestnancov.

Príprava zamestnancov vyplýva zo strategických cieľov, ktoré chce podnik dosiahnuť v kvalite a bezpečnosti poskytovaných služieb a predpokladá premyslený, komplexný a nepretržitý systém starostlivosti o kvalifikačný rast a rozvoj profesijnej kariéry všetkých zamestnancov.

Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov podnik zabezpečuje podľa medzinárodných predpisov, noriem a ustanovení najmä v Inštitúte leteckých navigačných služieb EUROCONTROL v Luxembursku. Oddelenie rozvoja ľudských zdrojov v spolupráci s vedúcimi zamestnancami plánuje profesijnú kariéru zamestnancov.

Potreba spôsobilých zamestnancov je riešená systematickým vyhľadávaním vhodných a odborne zdatných ľudí, ale tiež odbornou prípravou a rozvojom vlastných zamestnancov.